აღიარება ჩუმი გმირობისთვის

ამბები

20 იანვარი 13:59

პრო­ფე­სი­ით ექი­მია. თუმ­ცა 2008 წელს, როცა მის 14 წლის ქა­ლიშ­ვილს ქე­თის ლე­ი­კე­მი­ის დი­აგ­ნო­ზი და­უს­ვეს სამ­სა­ხურს თავი და­ა­ნე­ბა, პა­ცი­ენ­ტებს და­ემ­შვი­დო­ბა და ცხოვ­რე­ბა შვი­ლის გა­და­სარ­ჩე­ნად იაშ­ვი­ლის კლი­ნი­კა­ში გა­ნაგ­რძო. 

რო­გორც თა­ვად ამ­ბობს მდგო­მა­რე­ო­ბა მძი­მე იყო, 8 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ა­ვად­მყო­ფო არ და­უ­ტო­ვებია.


„იყო დღე­ე­ბი როცა მე­გო­ნა, რომ ვერ გა­დარ­ჩე­ბო­და, მა­შინ არა­ფერ­ზე ვფიქ­რობ­დი, მხო­ლოდ იმას ვთხოვ­დი ღმერ­თს,რომ ჩემი შვი­ლი გა­და­ერ­ჩი­ნა.“


მა­რი­ნა გო­გი­ჩა­იშ­ვი­ლი ჯი­პი­აი ჰოლ­დინ­გის თა­ნამ­შრო­მე­ლია. ის ვე­ნის სა­და­ზღვე­ვო ჯგუ­ფის ყო­ველ­წლი­უ­რი კონ­კურ­სის - ჯილ­დო მო­ხა­ლი­სე­ობ­რი­ვი საქ­მი­ა­ნო­ბი­სათ­ვის - AWARD IN RECOGNITION OF COMMITMENT TO VOLUNTARY ACTIVITIES- გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გახ­და. მან ჯილ­დო ლე­ი­კე­მი­ით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი პა­ცი­ენ­ტე­ბის და­სახ­მა­რებ­ლად საქ­ველ­მოქ­მე­დო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის და­არ­სე­ბის­თვის მი­ი­ღო.


კლი­ნი­კა­ში ყოფ­ნი­სას და­უ­ახ­ლოვ­და მშობ­ლებს, რომ­ლე­ბიც შვი­ლე­ბის გა­და­სარ­ჩე­ნად ყო­ველ­დღი­უ­რად იბ­რძოდ­ნენ : „იქ იყ­ვნენ პა­ცი­ენ­ტე­ბი, რომ­ლებ­საც სა­ხელ­მწი­ფო აფი­ნან­სებ­და, თუმ­ცა ხში­რად წა­მა­ლი დრო­ზე არ მო­დი­ო­და. ლე­ი­კე­მია კი ისე­თი და­ა­ვა­დე­ბაა, თუ ზუს­ტად სქე­მის მი­ხედ­ვით არ მი­ი­ღე წა­მა­ლი მკურ­ნა­ლო­ბა უკვე დაგ­ვი­ა­ნე­ბუ­ლია. ამი­ტომ უწევ­დათ წამ­ლის ყიდ­ვა, ეს კი დიდ თან­ხებ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. იქ ყოფ­ნის დროს ერ­თმა­ნეთს ვეხ­მა­რე­ბო­დით, როცა მოგ­ვრჩე­ბო­და წა­მა­ლი იმას ვაძ­ლევ­დით ვი­საც სჭირ­დე­ბო­და, ხში­რად თან­ხი­თაც ვეხ­მა­რე­ბო­დით.


მერე როცა ქე­თის მდგო­მა­რე­ო­ბა გა­უმ­ჯო­ბეს­და, თა­ვად მომ­ცა სტი­მუ­ლი, რომ დავ­ხმა­რე­ბო­დი ადა­მი­ა­ნებს ვინც ამ და­ა­ვა­დე­ბას ებ­რძო­და : „დედა შენ გაქვს ისე­თი უნა­რე­ბი, რომ შე­გიძ­ლია ამ ბავ­შვებს და­ეხ­მა­რო.“ ეს რომ მი­თხრა ჩემ­თვის ეს იყო შოკი, რად­გან არც მქონ­და ეს იმ მო­მენ­ტში გა­ფიქ­რე­ბუ­ლი, მთლი­ა­ნად ბავ­შვზე ვი­ყავი გა­დარ­თუ­ლი. – „შენ თუ კარ­გად იქ­ნე­ბი, პი­რო­ბას გაძ­ლევ, რომ მე ამას გა­ვა­კე­თებ -მეთ­ქი“ - ასე­თი სი­ტყვა მი­ვე­ცით ერ­თმა­ნეთს.


დღეს მა­რი­ნა გო­გი­ჩა­იშ­ვი­ლი ონკო-ჰე­მა­ტო­ლო­გი­უ­რი პა­ცი­ენ­ტე­ბის მშო­ბელ­თა კავ­ში­რის თავ­მჯდო­მა­რეა. ფონ­დი ჰე­მა­ტო­ლო­გი­უ­რი პრობ­ლე­მის მქო­ნე ბავ­შვებს ეხ­მა­რე­ბა ფი­ნან­სუ­რად დი­აგ­ნოს­ტი­კის, მკურ­ნა­ლო­ბი­სა და რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის პრო­ცეს­ში. ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას 2012 წლი­დან საქ­ველ­მოქ­მე­დო სტა­ტუ­სი აქვს და დღემ­დე 100-ზე მეტ ბე­ნე­ფი­ცი­არს გა­უ­წია დახ­მა­რე­ბა.„ჩემი შვი­ლი რომ გა­მო­ჯან­მრთელ­და უფრო აქ­ტი­უ­რად ჩა­ვერ­თე ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში და რო­გორც საქ­ველ­მოქ­მე­დო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ ისე და­ვი­წყეთ ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბა. შე­მო­წი­რუ­ლო­ბე­ბით წამ­ლე­ბის შე­ძე­ნა­სა და მკურ­ნა­ლო­ბის ხარ­ჯებ­ში ვეხ­მა­რე­ბო­დი ოჯა­ხებს. მთე­ლი 4 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში იმ პე­რი­ოდ­ში ანა­ლი­ზებს, გა­მოკ­ვლე­ვებს, მკურ­ნა­ლო­ბა-რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის, ვარ­ჯი­შე­ბის, მა­სა­ჟე­ბის ხარ­ჯებს ვფა­რავ­დით და ხან­და­ხან და­ბა­დე­ბის დღე­ებ­საც ვუხ­დი­დით ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რებს. კლინ­კებ­თან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბაც გა­ვა­ფორ­მე რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, ვი­საც სჭირ­დე­ბა ჩვე­ნი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი­ის ბლან­კით მი­დის კლი­ნი­კა­ში , იკე­თებს ანა­ლი­ზებს და მერე ჩვენ სა­ა­ვად­მყო­ფოს სა­ჭი­რო თან­ხას. დღეს ისე აქ­ტი­უ­რი აღარ ვარ, თუმ­ცა როცა მი­რე­კა­ვენ ვეხ­მა­რე­ბი მათ რო­გორც შე­მიძ­ლია.“


ჯი­პი­აი ჰოლ­დინ­გში მუ­შა­ო­ბა 3 წლის წინ და­საქ­მე­ბის ფო­რუ­მის მეშ­ვე­ო­ბით და­ი­წყო. ვე­ნის სა­და­ზღვე­ვო ჯგუ­ფის კონ­კურ­სის­თვის კი გა­ნა­ცხა­დი მხო­ლოდ წელს კო­ლე­გე­ბის თხოვ­ნით შე­ავ­სო. გა­მარ­ჯვე­ბა მხო­ლოდ მა­შინ და­ი­ჯე­რა, როცა ვე­ნი­დან ოფი­ცი­ა­ლუ­რი მოწ­ვე­ვის წე­რი­ლი მი­ი­ღო. ჯილ­დო მო­ხა­ლი­სე­ობ­რი­ვი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის ვე­ნა­ში გა­მარ­თულ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე გა­და­ე­ცა.


„ბო­ლომ­დე არ მჯე­რო­და რომ გა­ვი­მარ­ჯვებ­დი და ასე და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე ასე დამ­თავ­რდე­ბო­და. რა თქმა უნდა ძა­ლი­ან გა­მე­ხარ­და. ერთი ადა­მი­ა­ნის წაყ­ვა­ნა შე­მეძ­ლო და მა­შინ­ვე ვუ­თხა­რი ჩემს გო­გოს, ქეთი შენი იდეა იყო, შენ­თან და­კავ­ში­რე­ბით გა­ვა­კე­თე ეს და შენ გე­კუთ­ვნის რომ ჩემ­თან ერ­თად წა­მოხ­ვი­დე. მარ­თლა სა­ოც­რე­ბა და მარ­თლა ზღა­პა­რი იყო ჩვენ­თვის რაც მოხ­და.და­ჯილ­დო­ვე­ბის ცე­რე­მო­ნი­ა­ზე სა­მად­ლო­ბელ სი­ტყვა­შიც ვთქვი - 2008 წელს მარ­თლაც ვერ წარ­მო­ვიდ­გენ­დით, რომ ამ­დე­ნი ხნის შემ­დეგ ამ ფორ­მით და­არ­სე­ბუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ით ასეთ სა­ო­ცარ გა­რე­მო­ში მოვ­ხვდე­ბო­დით. ეს მარ­თლაც ღვთის სა­ჩუ­ქა­რია. მა­შინ მე და ჩემ­მა შვილ­მა ერ­თმა­ნეთს სი­ტყვა მი­ვე­ცით, რომ ორი­ვე­ნი კარ­გად ვიქ­ნე­ბოდთ და აი ახლა ვე­ნა­ში, ამ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე ორი­ვე­ნი აქ ვართ ჩემი შვი­ლიც ახლა აქ არის, ჯან­მრთე­ლი და ეს ორ­გა­ნი­ზა­ცი­აც არ­სე­ბობს."


წევ­რი კომ­პა­ნი­ე­ბის თა­ნამ­შრომ­ლებს შო­რის კონ­კურსს მო­ხა­ლი­სობ­რი­ვი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის ვე­ნის სა­და­ზღვე­ვო ჯგუ­ფი 2013 წლი­დან ატა­რებს. აღი­ა­რე­ბის ჯილ­დო ჯი­პი­აი ჰოლ­დინ­გის თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა 2014, 2017 და 2018 წლებ­შიც მი­ი­ღეს. კონ­კურ­სის მი­ზა­ნი მო­ხა­ლი­სე­ობ­რივ აქ­ტი­ვო­ბებ­ში ჩარ­თუ­ლი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა და მათი სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში შე­ტა­ნი­ლი წვლი­ლის­თვის და­ჯი­ლო­ვე­ბაა.

ამბები

„ვენდი“ და „დანკინი“ მიწოდების უკონტაქტო სერვისზე გადადის

„ვენდი“ და „დანკინი“ ითვალისწინებს ჯანმრთელობის უსაფრთხოების რეკომენდაციებს და მიწოდების სრულად უკონტაქტო სერვისზე გადადის.
ამბები

„შენ ტირი, ნუ ტირი, მე კარგად ვიქნები, მე მაგარი გოგო ვარო“ - ხშირად ამხნევებს დედას

სპინალური კუნთოვანი ატროფიით დაავადებულ პატარებს სახელმწიფოს დახმარების იმედიღა აქვთ.
ჩვენ გვერდით

კორონავირუსი და საინფორმაციო ჰიგიენა - ყველაფერს ნუ „გადაპოსტავთ“

პანდემიის შესახებ გავრცელებულ ამბებში სიმართლისა და დეზინფორმაციის ერთმანეთისგან გარჩევა ძალიან გართულდა. კორონავირუსის ირგვლივ არსებული ჭარბი ინფორმაცია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ უკვე შეაფასა, როგორც „ინფოდემია“. WHO-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე კი პროფესიონალური სიფრთხილით უდგებიან თითოეულ სიტყვას, რომელიც მთავრდება მარცვალზე „-დემია“ და უმიზეზოდ არასდროს იყენებენ.  
საკნატუნო ამბები

ეგონა, უკვალოდ მოქმედებდა, თუმცა...

წარმოიგინეთ, შედიხართ სამზარუელოში და ხედავთ, რომ თქვენი ძაღლი გაურკვეველ წითელ მასაში ამოსვრილი იატაკზეა გართხმული. საშინელებაა!
დღის ჰოროსკოპი

27 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

რას გვირჩევენ ვარსკვლავები 27 მარტისთვის ჯანმრთელობის, ბიზნესის და სიყვარულის მიმართულებით?
ამბები

„ვისოლ ჯგუფი“ თბილისის მერიასთან ერთად მარტოხელა მოხუცებს  ყოველდღიური მოხმარების საგნებითა და საკვები პროდუქტებით მოამარაგებს

„ვისოლ ჯგუფი“ განცხადებას ავრცელებს ახალი სოციალური პროექტის შესახებ, რომელსაც თბილისის მერიასთან ერთად ახორციელებს.
ამბები

„ვისოლმა“ საწვავზე ფასები 25-26 თეთრით შეამცირა, „უნიქარდის“ მფლობელებმა კი „ვისოლში“ ყოველდღიურად უკვე 40 თეთრამდე დანაზოგი ნახეს

„ვისოლი“ ითვალისწინებს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებასა და მსოფლიო ბაზარზე ნათობპროდუქტების ფასების კლების ტენდენციას და საწვავის ფასებს, ჯამში, დიზელზე - 26 თეთრით, ბენზინზე კი 25 თეთრით ამცირებს“, - ამის შესახებ განცხადებას კომპანია „ვისოლი“ ავრცელებს.
ამბები

#StopCov ფონდში „საქართველოს ინდუსტრიულმა ჯგუფმა“ 300 000 ლარი გადარიცხა

„საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი“ უერთდება ბიზნეს ასოციაციის მიერ წამოწყებულ ბიზნეს სოლიდარობას და „COVID 19"-ის წინააღმდეგ საბრძოლველად წამოწყებულ აქციაში ერთვება.
სილამაზე/ჯანმრთელობა

როგორ მოქმედებს ორგანიზმზე წინდებით ძილი?

თუკი ძილის პრობლემები გაქვთ, შესაძლოა, ამან გიშველოთ...
დღის ჰოროსკოპი

26 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

რას გვირჩევენ ვარსკვლავები 26 მარტისთვის  ჯანმრთელობის, ბიზნესის და სიყვარულის მიმართულებით?
ჩვენ გვერდით

ნობელის პრემიის ლაურეატის საიმედო პროგნოზი COVID-19-ზე

თქვენ წინაშეა 72 წლის ებრალელი ბიოფიზიკოსი მაიკლ ლევიტი - 2013 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი ქიმიის დარგში, აშშ-ს ეროვნული აკადემიის წევრი, სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი, ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს მრჩეველი...
ჩვენ გვერდით

ლიეტუველმა ფოტოგრაფმა კარანტინში მყოფი ადამიანები დრონით გადაიღო

ახალი ვირუსის გავრცელებამ ადამიანების უმრავლესობა აიძულა, კარანტინის ან თვითიზოლაციის პირობებში იცხოვრონ. ადას ვასილიუსკასი ლიეტუველი ფოტოგრაფია, რომელმაც ეს მომენტი სათავისოდ გამოიყენა და საინტერესო ნამუშევრები შექმნა.